The Biden-Putin exchange that Media blacked out (Video)

The Biden-Putin exchange that Media blacked out